tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Gốc Mai Tứ Quý 40 Năm Tuổi: Nở Hoa Suốt Năm Nhưng Chỉ Được Trả Giá 10 Triệu Đồng (33 อ่าน)

22 พ.ค. 2567 08:42

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Gốc Mai Tứ Qu&yacute; 40 Năm Tuổi: Nở Hoa Suốt Năm Nhưng Chỉ Được Trả Gi&aacute; 10 Triệu Đồng

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Một gốc mai tứ qu&yacute; 40 năm tuổi tại B&igrave;nh Định vẫn ra hoa v&agrave;ng rực rỡ quanh năm m&agrave; kh&ocirc;ng cần lặt l&aacute;. Điều g&igrave; l&agrave;m cho "l&atilde;o mai" n&agrave;y đặc biệt đến thế?

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Ch&igrave;, ngụ tại TP Quy Nhơn, B&igrave;nh Định, chia sẻ: &ldquo;Gốc mai tứ qu&yacute; n&agrave;y đ&atilde; hơn 40 năm tuổi, được trồng trực tiếp xuống đất chứ kh&ocirc;ng trồng trong chậu n&ecirc;n c&acirc;y ph&aacute;t triển rất nhanh&rdquo;.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">C&acirc;y mai c&oacute; t&aacute;n rộng v&agrave; ph&acirc;n th&agrave;nh nhiều nh&aacute;nh, rất giống d&aacute;ng c&acirc;y đ&agrave;o ở miền Bắc. D&ugrave; c&oacute; vẻ đẹp đặc biệt v&agrave; hiếm c&oacute;, c&acirc;y mai n&agrave;y chỉ được trả gi&aacute; 10 triệu đồng. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Ch&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; định b&aacute;n n&oacute; v&igrave; gi&aacute; trị tinh thần m&agrave; c&acirc;y mang lại. &Ocirc;ng chia sẻ: "C&acirc;y mai n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ đẹp m&agrave; c&ograve;n gắn b&oacute; với gia đ&igrave;nh t&ocirc;i suốt bao nhi&ecirc;u năm. Gia cay mai vang c&oacute; thể kh&ocirc;ng cao nhưng kh&ocirc;ng thể so s&aacute;nh với những k&yacute; ức v&agrave; lịch sử gia đ&igrave;nh m&agrave; c&acirc;y đ&atilde; chứng kiến v&agrave; lưu giữ."

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mỗi m&ugrave;a hoa nở, c&acirc;y mai tỏa s&aacute;ng với những b&ocirc;ng hoa v&agrave;ng rực rỡ, thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của nhiều người y&ecirc;u hoa v&agrave; chơi c&acirc;y cảnh. C&acirc;y kh&ocirc;ng cần lặt l&aacute; nhưng vẫn nở hoa đều đặn, khiến nhiều người ngạc nhi&ecirc;n v&agrave; th&aacute;n phục.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, gốc mai tứ qu&yacute; n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; sức sống m&atilde;nh liệt, vượt qua nhiều đợt mưa b&atilde;o khắc nghiệt của miền Trung m&agrave; vẫn ph&aacute;t triển mạnh mẽ. &Ocirc;ng Ch&igrave; tự h&agrave;o n&oacute;i: "C&acirc;y mai n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm vui của ri&ecirc;ng t&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o của cả khu phố. Mỗi lần hoa nở, cả khu vực như được trang điểm th&ecirc;m phần rực rỡ."

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mai tứ qu&yacute; l&agrave; loại c&acirc;y cảnh c&oacute; l&aacute; xanh quanh năm v&agrave; rất &iacute;t bị s&acirc;u bệnh, c&oacute; sức sống tốt, th&iacute;ch hợp để trang tr&iacute; s&acirc;n vườn. Hoa mai tứ qu&yacute; c&oacute; 5 c&aacute;nh v&agrave; m&agrave;u v&agrave;ng rực rỡ.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Để mai tứ qu&yacute; nở nhiều hoa v&agrave;o dịp Tết, từ th&aacute;ng 7 &acirc;m lịch, &ocirc;ng Ch&igrave; b&oacute;n cho c&acirc;y c&aacute;c loại ph&acirc;n như NPK, ph&acirc;n b&aacute;nh dầu, ph&acirc;n b&ograve;, v&agrave; ph&acirc;n heo hoai kh&ocirc;. Nhờ vậy, c&acirc;y mai lu&ocirc;n khỏe mạnh v&agrave; cho hoa đẹp suốt năm.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">D&ugrave; được nhiều người đến ngắm nh&igrave;n v&agrave; ngỏ &yacute; muốn mua, &ocirc;ng Ch&igrave; vẫn quyết giữ lại gốc mai n&agrave;y như một b&aacute;u vật gia truyền. &Ocirc;ng cho biết: "Tiền bạc c&oacute; thể kiếm lại, nhưng những gi&aacute; trị tinh thần v&agrave; kỷ niệm m&agrave; c&acirc;y mai mang lại th&igrave; kh&ocirc;ng g&igrave; c&oacute; thể thay thế được." Trong vua mai giong lon nhat ben tre , nơi c&oacute; nguồn cung cấp mai v&agrave;ng phong ph&uacute;, gốc mai tứ qu&yacute; của &ocirc;ng Ch&igrave; vẫn l&agrave; một biểu tượng của sự qu&yacute; gi&aacute; kh&ocirc;ng thể so s&aacute;nh được.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Ch&igrave;, điểm đặc biệt của gốc mai tứ qu&yacute; n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng cần lặt l&aacute; m&agrave; vẫn ra hoa suốt cả 4 m&ugrave;a trong năm. Khi lứa hoa n&agrave;y t&agrave;n, lứa hoa kh&aacute;c lại mọc l&ecirc;n, cứ thế k&eacute;o d&agrave;i kh&ocirc;ng ngừng nghỉ.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Ch&igrave; chia sẻ th&ecirc;m, việc chăm s&oacute;c c&acirc;y mai tứ qu&yacute; kh&ocirc;ng qu&aacute; phức tạp, nhưng đ&ograve;i hỏi sự ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u d&agrave;nh cho c&acirc;y cảnh. Mỗi ng&agrave;y, &ocirc;ng đều d&agrave;nh thời gian kiểm tra v&agrave; tưới nước cho c&acirc;y, đảm bảo đất lu&ocirc;n đủ ẩm nhưng kh&ocirc;ng bị ngập &uacute;ng.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng &ocirc;ng Ch&igrave;, nhiều người d&acirc;n trong v&ugrave;ng cũng y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; ngưỡng mộ c&acirc;y mai tứ qu&yacute; n&agrave;y. Mỗi khi c&acirc;y ra hoa, h&agrave;ng x&oacute;m v&agrave; bạn b&egrave; thường đến chi&ecirc;m ngưỡng v&agrave; chụp ảnh, tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi v&agrave; gắn kết cộng đồng.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Nhờ c&oacute; sự chăm s&oacute;c tận t&igrave;nh v&agrave; phương ph&aacute;p b&oacute;n ph&acirc;n hợp l&yacute;, c&acirc;y mai tứ qu&yacute; của &ocirc;ng Ch&igrave; lu&ocirc;n giữ được vẻ đẹp rực rỡ v&agrave; sức sống bền bỉ. &Ocirc;ng t&acirc;m sự: "Mỗi lần thấy c&acirc;y mai ra hoa, t&ocirc;i cảm thấy như nhận được m&oacute;n qu&agrave; từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, đ&oacute; l&agrave; niềm vui v&agrave; sự thỏa m&atilde;n kh&oacute; tả."

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">C&acirc;y mai tứ qu&yacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm tự h&agrave;o của gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Ch&igrave; m&agrave; c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của sự ki&ecirc;n cường v&agrave; tinh thần y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của người d&acirc;n miền Trung. "L&atilde;o mai" n&agrave;y tiếp tục tỏa s&aacute;ng, mang lại niềm vui v&agrave; hy vọng cho tất cả những ai y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tr&acirc;n trọng vẻ đẹp thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, hoa mai tứ qu&yacute; chỉ nở rộ v&agrave; tồn tại duy nhất trong 1 ng&agrave;y. Sau đ&oacute;, đ&agrave;i hoa m&agrave;u đỏ xuất hiện, b&aacute;o hiệu giai đoạn c&acirc;y chuẩn bị ra tr&aacute;i. D&ugrave; c&oacute; gi&aacute; trị v&ocirc; c&ugrave;ng cao trong thị trường bán và mua mai vang , &ocirc;ng Ch&igrave; vẫn quyết định giữ lại c&acirc;y mai n&agrave;y. &Ocirc;ng chia sẻ: "Gốc mai tại nh&agrave; t&ocirc;i cao tr&ecirc;n 3 m&eacute;t. Nhiều năm trước đ&atilde; c&oacute; người trả gi&aacute; tr&ecirc;n 10 triệu đồng, nhưng v&igrave; c&acirc;y mai n&agrave;y mang lại t&agrave;i lộc v&agrave; may mắn cho gia đ&igrave;nh n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i nhất quyết kh&ocirc;ng b&aacute;n.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">D&ugrave; gi&aacute; trị của gốc mai tứ qu&yacute; ng&agrave;y c&agrave;ng tăng, gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Ch&igrave; vẫn quyết t&acirc;m giữ lại c&acirc;y như một b&aacute;u vật. Mỗi m&ugrave;a hoa nở, c&acirc;y mai lại mang đến niềm vui v&agrave; sự phấn khởi cho cả gia đ&igrave;nh.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Ch&igrave; nhấn mạnh: "C&acirc;y mai kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&acirc;y cảnh m&agrave; c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của sự thịnh vượng v&agrave; may mắn. Mỗi b&ocirc;ng hoa, mỗi chiếc l&aacute; đều chứa đựng những kỷ niệm v&agrave; &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc với gia đ&igrave;nh t&ocirc;i."

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Việc chăm s&oacute;c c&acirc;y mai đ&atilde; trở th&agrave;nh một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y của &ocirc;ng. &Ocirc;ng kh&ocirc;ng chỉ coi đ&acirc;y l&agrave; một c&ocirc;ng việc m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một th&uacute; vui, một c&aacute;ch để kết nối với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; duy tr&igrave; truyền thống gia đ&igrave;nh.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Với những gi&aacute; trị tinh thần v&agrave; kỷ niệm qu&yacute; b&aacute;u m&agrave; c&acirc;y mai tứ qu&yacute; mang lại, &ocirc;ng Ch&igrave; tin rằng việc giữ g&igrave;n v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; giữ g&igrave;n một lo&agrave;i c&acirc;y qu&yacute;, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; giữ g&igrave;n những gi&aacute; trị văn h&oacute;a v&agrave; t&igrave;nh cảm s&acirc;u sắc của gia đ&igrave;nh.

<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>

42.117.149.71

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้