tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Tiêu Chí Đánh Giá Cây Mai Vàng: Cách Chọn Mai Đẹp Cho Người Chơi Cây Cảnh (34 อ่าน)

2 พ.ค. 2567 09:03

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ti&ecirc;u Ch&iacute; Đ&aacute;nh Gi&aacute; C&acirc;y Mai V&agrave;ng: C&aacute;ch Chọn Mai Đẹp Cho Người Chơi C&acirc;y Cảnh

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Việc chọn c&acirc;y mai v&agrave;ng đẹp l&agrave; một nghệ thuật, đ&ograve;i hỏi sự hiểu biết v&agrave; kinh nghiệm của người chơi c&acirc;y. Ti&ecirc;u ch&iacute; đ&aacute;nh gi&aacute; một c&acirc;y mai đẹp kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần dựa tr&ecirc;n m&agrave;u sắc hay số lượng hoa, m&agrave; c&ograve;n bao gồm c&aacute;c yếu tố như th&acirc;n, đế, t&agrave;n v&agrave; thế. Những ti&ecirc;u ch&iacute; n&agrave;y gi&uacute;p x&aacute;c định gia mai vang hien nay 2022 v&agrave; vẻ đẹp của c&acirc;y mai, đồng thời thể hiện quan điểm sống của người chơi c&acirc;y.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sự Quan Trọng của C&acirc;y Mai Trong Văn H&oacute;a

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&acirc;y cảnh trang tr&iacute; m&agrave; c&ograve;n c&oacute; &yacute; nghĩa văn h&oacute;a s&acirc;u sắc. V&igrave; c&acirc;y mai c&oacute; khả năng sống hơn trăm năm, thậm ch&iacute; d&agrave;i hơn cả một đời người, việc trồng v&agrave; chăm s&oacute;c mai l&agrave; một truyền thống được truyền từ thế hệ n&agrave;y sang thế hệ kh&aacute;c. Một c&acirc;y mai đẹp c&oacute; thể trở th&agrave;nh di sản qu&yacute; gi&aacute;, lưu lại cho con ch&aacute;u, điều n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh c&acirc;u chuyện thường thấy trong c&aacute;c gia đ&igrave;nh Việt Nam.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ti&ecirc;u Ch&iacute; Đ&aacute;nh Gi&aacute; C&acirc;y Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Để chọn được c&acirc;y mai đẹp, người chơi c&acirc;y cảnh thường sử dụng c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; sau:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Th&acirc;n C&acirc;y (TH N): Đ&acirc;y l&agrave; phần quan trọng nhất của c&acirc;y mai. Th&acirc;n c&acirc;y phải thẳng, cứng c&aacute;p, kh&ocirc;ng bị cong vẹo. Bề mặt vỏ th&acirc;n cũng cần mịn m&agrave;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; vết sẹo hoặc s&acirc;u bệnh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Phần Đế (Đế): Đ&acirc;y l&agrave; phần gốc v&agrave; bộ rễ của c&acirc;y. Đế phải khỏe mạnh, rễ mọc nổi tr&ecirc;n mặt đất một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n, tạo n&ecirc;n vẻ đẹp h&agrave;i h&ograve;a.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">T&agrave;n (T&agrave;n): T&agrave;n l&agrave; sự ph&acirc;n bố của c&agrave;nh v&agrave; l&aacute; tr&ecirc;n c&acirc;y. Một c&acirc;y mai đẹp sẽ c&oacute; t&aacute;n rộng v&agrave; c&acirc;n đối, với c&aacute;c c&agrave;nh được cắt tỉa gọn g&agrave;ng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Thế (Thế): Thế l&agrave; d&aacute;ng thế của c&acirc;y. Mai c&oacute; nhiều d&aacute;ng thế kh&aacute;c nhau, từ đơn giản đến phức tạp. Một c&acirc;y mai đẹp phải c&oacute; thế c&acirc;n đối, tạo n&ecirc;n sự h&agrave;i h&ograve;a trong tổng thể.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những Ti&ecirc;u Ch&iacute; Kh&aacute;c

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ngo&agrave;i bốn ti&ecirc;u ch&iacute; tr&ecirc;n, người chơi c&acirc;y cảnh c&ograve;n c&oacute; một số ti&ecirc;u ch&iacute; bổ sung như "cổ, kỳ, mỹ." C&acirc;y mai đẹp phải c&oacute; vẻ cổ k&iacute;nh, độc đ&aacute;o, v&agrave; mỹ thuật. Những yếu tố n&agrave;y gi&uacute;p tăng gi&aacute; trị nghệ thuật của c&acirc;y mai v&agrave;ng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Lời Khuy&ecirc;n Khi Chọn C&acirc;y Mai

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Khi chọn mua mai vang gia re , h&atilde;y nhớ kỹ những ti&ecirc;u ch&iacute; tr&ecirc;n để tr&aacute;nh mua phải c&acirc;y k&eacute;m chất lượng. Chọn một c&acirc;y mai đẹp kh&ocirc;ng chỉ mang lại niềm vui cho dịp Tết m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một khoản đầu tư d&agrave;i hạn, c&oacute; thể truyền lại cho thế hệ sau.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&aacute;c Ti&ecirc;u Ch&iacute; Đ&aacute;nh Gi&aacute; Th&acirc;n, Đế v&agrave; T&aacute;n L&aacute; Của C&acirc;y Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Để đ&aacute;nh gi&aacute; một c&acirc;y mai v&agrave;ng c&oacute; đẹp hay kh&ocirc;ng, cần xem x&eacute;t nhiều yếu tố kh&aacute;c nhau, bao gồm th&acirc;n c&acirc;y, phần đế v&agrave; t&aacute;n l&aacute;. Mỗi yếu tố đều đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc x&aacute;c định gi&aacute; trị v&agrave; t&iacute;nh thẩm mỹ của c&acirc;y. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những ti&ecirc;u ch&iacute; cơ bản cần ch&uacute; &yacute; khi đ&aacute;nh gi&aacute; một c&acirc;y mai v&agrave;ng c&oacute; ph&ugrave; hợp với gi&aacute; b&aacute;n mai v&agrave;ng hay kh&ocirc;ng:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Th&acirc;n C&acirc;y Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Phần th&acirc;n c&acirc;y l&agrave; yếu tố quan trọng h&agrave;ng đầu, tương tự như v&oacute;c d&aacute;ng của một người, quyết định rất lớn đến gi&aacute; trị thẩm mỹ của c&acirc;y mai. Một th&acirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng đẹp cần phải c&oacute; đường n&eacute;t thanh mảnh, uyển chuyển, thể hiện sự khỏe mạnh v&agrave; c&acirc;n đối. Th&acirc;n c&acirc;y cần su&ocirc;n sẻ, kh&ocirc;ng bị vặn vẹo, với vỏ trơn l&aacute;ng, tạo cảm gi&aacute;c mượt m&agrave;.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Với c&acirc;y mai tơ, th&acirc;n cần tr&ograve;n trịa, cứng c&aacute;p v&agrave; thẳng, kh&ocirc;ng c&oacute; những đoạn to, đoạn nhỏ bất thường. C&ograve;n đối với c&acirc;y mai gi&agrave;, th&acirc;n c&acirc;y c&oacute; thể cong nhẹ, với vỏ nứt nẻ, tạo d&aacute;ng vẻ cổ k&iacute;nh v&agrave; mạnh mẽ. Những vết sẹo hoặc hốc l&otilde;m tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y mai gi&agrave; cũng được coi l&agrave; yếu tố tăng th&ecirc;m gi&aacute; trị thẩm mỹ, gi&aacute; ban mai vang v&agrave; gợi nhớ đến sự trường tồn qua năm th&aacute;ng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đế C&acirc;y Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Phần đế hay gốc c&acirc;y v&agrave; bộ rễ lộ thi&ecirc;n l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; quan trọng tiếp theo. Gốc c&acirc;y cần ph&igrave;nh to hơn phần th&acirc;n, thể hiện sự vững ch&atilde;i, đ&uacute;ng với quy luật tự nhi&ecirc;n. Bộ rễ nổi l&ecirc;n mặt đất hoặc chậu trồng, tạo th&agrave;nh c&aacute;c h&igrave;nh d&aacute;ng uốn lượn tự nhi&ecirc;n, c&agrave;ng tăng th&ecirc;m gi&aacute; trị của c&acirc;y mai. Rễ kh&iacute; sinh xuất hiện tr&ecirc;n mặt đất hoặc chậu, mọc th&agrave;nh c&aacute;c đoạn d&agrave;i v&agrave; chắc khỏe, gi&uacute;p c&acirc;y đứng vững trước mọi điều kiện thời tiết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đối với c&acirc;y mai gi&agrave;, gốc cần c&oacute; vết nứt nẻ v&agrave; những rễ kh&iacute; sinh mọc ngoằn ngo&egrave;o, tạo cảm gi&aacute;c cổ k&iacute;nh. Sự hiện diện của rễ kh&iacute; sinh kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; nhiều, tr&aacute;nh l&agrave;m rối mắt người xem, m&agrave; chỉ cần bốn rễ ch&iacute;nh, ph&acirc;n bố đều quanh gốc, l&agrave; đủ tạo n&ecirc;n vẻ đẹp tự nhi&ecirc;n.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">T&aacute;n L&aacute; C&acirc;y Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">T&aacute;n l&aacute; l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; thứ ba, quan trọng nhưng kh&ocirc;ng được ch&uacute; trọng như th&acirc;n v&agrave; đế. T&aacute;n c&acirc;y phải ph&acirc;n bố đều, kh&ocirc;ng qu&aacute; d&agrave;y hoặc qu&aacute; thưa. L&aacute; phải c&oacute; m&agrave;u xanh tươi, kh&ocirc;ng bị s&acirc;u bệnh hay v&agrave;ng &uacute;a. T&aacute;n c&acirc;y đẹp tạo ra sự c&acirc;n đối tổng thể, gi&uacute;p c&acirc;y mai tr&ocirc;ng h&agrave;i h&ograve;a v&agrave; bắt mắt.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Thế C&acirc;y Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Cuối c&ugrave;ng, thế c&acirc;y l&agrave; yếu tố dễ bắt mắt nhưng lại được đ&aacute;nh gi&aacute; sau c&ugrave;ng. Thế c&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch c&aacute;c c&agrave;nh, t&aacute;n, v&agrave; th&acirc;n tạo th&agrave;nh h&igrave;nh d&aacute;ng tổng thể. Thế c&acirc;y đẹp cần h&agrave;i h&ograve;a, tự nhi&ecirc;n v&agrave; mang t&iacute;nh nghệ thuật. D&ugrave; l&agrave; thế trực, thế nghi&ecirc;ng, hay c&aacute;c thế đặc biệt kh&aacute;c, ch&uacute;ng phải tạo n&ecirc;n cảm gi&aacute;c c&acirc;n đối v&agrave; c&oacute; sức h&uacute;t.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kết Luận

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Khi đ&aacute;nh gi&aacute; c&acirc;y mai v&agrave;ng, cần xem x&eacute;t to&agrave;n bộ c&aacute;c yếu tố tr&ecirc;n để đảm bảo c&oacute; được c&acirc;y mai đẹp, h&agrave;i h&ograve;a v&agrave; đ&uacute;ng gi&aacute; trị. Việc n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ mang lại niềm vui khi chơi c&acirc;y cảnh, m&agrave; c&ograve;n thể hiện sự hiểu biết v&agrave; t&acirc;m hồn nghệ sĩ của người chơi c&acirc;y.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Phần T&aacute;n v&agrave; Thế của C&acirc;y Mai V&agrave;ng: Yếu Tố Trang Tr&iacute; v&agrave; Sự C&acirc;n Bằng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">T&aacute;n C&acirc;y Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">T&aacute;n c&acirc;y mai v&agrave;ng đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc l&agrave;m đẹp v&agrave; tạo n&eacute;t duy&ecirc;n d&aacute;ng cho c&acirc;y, nhưng đ&acirc;y cũng l&agrave; phần dễ d&agrave;ng uốn sửa, v&igrave; thế được coi l&agrave; thứ yếu trong việc định gi&aacute; trị c&acirc;y cảnh. T&aacute;n c&acirc;y, giống như suối t&oacute;c của người thiếu nữ, mang t&iacute;nh thẩm mỹ cao nhưng lại c&oacute; thể được điều chỉnh v&agrave; tạo d&aacute;ng tương đối dễ d&agrave;ng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Một bộ t&aacute;n đẹp c&oacute; được nhờ sự ph&acirc;n bố hợp l&yacute; của c&aacute;c c&agrave;nh v&agrave; nh&aacute;nh tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y. C&agrave;nh mọc từ gốc l&agrave; c&agrave;nh địa, tiếp theo l&agrave; c&agrave;nh nh&acirc;n, rồi đến c&agrave;nh 3 v&agrave; c&agrave;nh 4. Một c&acirc;y mai c&oacute; t&aacute;n đẹp cần c&oacute; c&agrave;nh mọc vươn d&agrave;i, thẳng, kh&ocirc;ng g&atilde;y gập, kh&ocirc;ng cong queo. C&agrave;nh dưới c&ugrave;ng thường l&agrave; c&agrave;nh lớn nhất, tạo th&agrave;nh một v&ograve;ng tr&ograve;n phủ tr&ecirc;n gốc c&acirc;y, gọi l&agrave; c&agrave;nh phủ địa. C&aacute;c c&agrave;nh tr&ecirc;n c&ugrave;ng dẫn l&ecirc;n ngọn thường nhỏ dần, tạo th&agrave;nh h&igrave;nh ch&oacute;p n&oacute;n, l&agrave;m cho t&aacute;n l&aacute; tr&ocirc;ng nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; thanh tho&aacute;t.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Lưu &Yacute; Khi Tạo T&aacute;n

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Để t&aacute;n c&acirc;y mai v&agrave;ng đạt được tỷ lệ c&acirc;n đối v&agrave; h&agrave;i h&ograve;a, c&agrave;nh phủ địa kh&ocirc;ng n&ecirc;n nằm qu&aacute; gần mặt chậu, tr&aacute;nh che khuất phần gốc. Nếu qu&aacute; thấp, sẽ khiến c&acirc;y tr&ocirc;ng giống như người mặc quần d&agrave;i nhưng ống quần qu&aacute; ngắn. Ngược lại, c&agrave;nh phủ địa cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n "đ&oacute;ng" qu&aacute; cao, tạo cảm gi&aacute;c trống ch&acirc;n, giảm t&iacute;nh thẩm mỹ.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Một c&acirc;y mai c&oacute; t&aacute;n l&aacute; đẹp phải c&oacute; tỷ lệ c&acirc;n đối với chiều cao v&agrave; chiều rộng của c&acirc;y. Nếu c&acirc;y thấp m&agrave; t&aacute;n rộng hoặc c&acirc;y cao m&agrave; t&aacute;n hẹp, điều n&agrave;y sẽ l&agrave;m mất sự h&agrave;i h&ograve;a. Để tạo t&aacute;n đẹp, nhiều khi cần &aacute;p dụng kỹ thuật tạo h&igrave;nh, uốn sửa c&aacute;c c&agrave;nh v&agrave;o vị tr&iacute; th&iacute;ch hợp.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Thế C&acirc;y Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Thế c&acirc;y thường được coi l&agrave; phần dễ thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; nhất, nhưng lại được xếp v&agrave;o h&agrave;ng thứ yếu để định gi&aacute; trị c&acirc;y mai. Đ&acirc;y l&agrave; phần hấp dẫn, tạo điểm nhấn cho c&acirc;y cảnh, nhưng việc uốn sửa thế kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; khăn với những nghệ nh&acirc;n c&oacute; tay nghề cao.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Một c&acirc;y mai c&oacute; thế đẹp thường c&oacute; gi&aacute; trị cao hơn, tạo ra sức h&uacute;t với người thưởng ngoạn. Mỗi thế c&acirc;y mang theo một c&acirc;u chuyện, một th&ocirc;ng điệp ri&ecirc;ng m&agrave; nghệ nh&acirc;n muốn truyền tải. C&oacute; những thế c&acirc;y như "trực qu&acirc;n tử" biểu trưng cho sự ki&ecirc;n định, thẳng thắn, hay thế "t&ugrave;ng lập" ngụ &yacute; sự dũng m&atilde;nh, tự lập. C&ograve;n thế "hạc lập" lại gợi l&ecirc;n h&igrave;nh ảnh của sự thanh mảnh nhưng mạnh mẽ.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kết Luận

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Phần t&aacute;n l&aacute; v&agrave; thế c&acirc;y mai v&agrave;ng đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc tạo n&ecirc;n vẻ đẹp v&agrave; gi&aacute; trị của c&acirc;y. Tuy nhi&ecirc;n, ch&uacute;ng c&oacute; thể được điều chỉnh v&agrave; uốn sửa tương đối dễ d&agrave;ng so với phần th&acirc;n v&agrave; đế. V&igrave; vậy, khi chọn c&acirc;y mai, cần ch&uacute; trọng nhiều hơn đến phần th&acirc;n v&agrave; đế, trong khi t&aacute;n l&aacute; v&agrave; thế c&acirc;y c&oacute; thể được điều chỉnh sau. D&ugrave; vậy, sự s&aacute;ng tạo v&agrave; c&acirc;u chuyện m&agrave; nghệ nh&acirc;n truyền tải qua thế c&acirc;y vẫn l&agrave; điểm thu h&uacute;t mạnh mẽ với người thưởng ngoạn c&acirc;y cảnh

1.55.225.80

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้