Mẹo Chăm sóc Đúng cách Hoa Mai của các Chuyên gia để Đảm bảo Hoa Đẹp mắt Năm Sau

Mẹo Chăm sóc Đúng cách Hoa Mai của các Chuyên gia để Đảm bảo Hoa Đẹp mắt Năm Sau

ผู้เยี่ยมชม

trankhoa856325@gmail.com

  Mẹo Chăm sóc Đúng cách Hoa Mai của các Chuyên gia để Đảm bảo Hoa Đẹp mắt Năm Sau (53 อ่าน)

20 มี.ค. 2567 08:08

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px] [/size]</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]TPO - Sau Tết, c&acirc;y mai cần được chăm s&oacute;c tốt để tạo nền tảng cho việc ra hoa v&agrave;o năm sau. Chăm s&oacute;c c&acirc;y mai kh&aacute; đơn giản, nhưng kh&ocirc;ng phải ai cũng biết c&aacute;ch l&agrave;m.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Đối với gi&aacute; mai v&agrave;ng ho&agrave;nh 60 trong chậu được trưng b&agrave;y b&ecirc;n trong nh&agrave; trong dịp Tết, v&igrave; ch&uacute;ng kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c với &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời thường xuy&ecirc;n, c&acirc;y sẽ kh&ocirc;ng quang hợp đ&uacute;ng c&aacute;ch. Sau một thời gian, l&aacute; sẽ trở n&ecirc;n mỏng hơn, m&agrave;u xanh nhạt hơn v&agrave; c&aacute;c c&agrave;nh sẽ trở n&ecirc;n yếu v&agrave; d&agrave;i ra.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Một số c&acirc;y mai trong chậu hiện đang được phun thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch để k&iacute;ch hoa v&agrave; duy tr&igrave; hoa, điều n&agrave;y ảnh hưởng đến chu kỳ ph&aacute;t triển tự nhi&ecirc;n của c&acirc;y mai. Trong thời gian n&agrave;y, c&aacute;c c&acirc;y mai cần tối đa h&oacute;a dự trữ để nu&ocirc;i dưỡng hoa, điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m cho ch&uacute;ng mệt mỏi. Nếu kh&ocirc;ng chăm s&oacute;c đ&uacute;ng c&aacute;ch trong thời gian n&agrave;y, c&acirc;y mai c&oacute; thể kh&ocirc;ng ra hoa lại v&agrave;o năm sau.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Mai trong chậu:[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Sau Tết, điều quan trọng đầu ti&ecirc;n m&agrave; người trồng mai cần l&agrave;m l&agrave; l&agrave;m mới lại c&acirc;y. Đặt chậu mai b&ecirc;n ngo&agrave;i ở một nơi c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng nhẹ v&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; m&aacute;t mẻ khoảng 3-5 ng&agrave;y. Tr&aacute;nh đặt c&acirc;y dưới &aacute;nh nắng trực tiếp, v&igrave; điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m ch&aacute;y l&aacute; v&agrave; l&agrave;m kh&ocirc; c&agrave;nh.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Tiếp theo, cắt tỉa bất kỳ b&ocirc;ng hoa c&ograve;n lại hoặc nụ hoa chưa nở bằng k&eacute;o cắt c&agrave;nh để ngăn chặn sự h&igrave;nh th&agrave;nh hạt. Ngo&agrave;i ra, loại bỏ bất kỳ c&agrave;nh qu&aacute; d&agrave;i hoặc bị nhiễm nấm hoặc s&acirc;u bệnh n&agrave;o.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]V&agrave;o đầu th&aacute;ng 2, sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ chuy&ecirc;n dụng để cắt tỉa những c&agrave;nh rễ cũ hoặc bị nhiễm nấm từ c&acirc;y. Cắt tỉa c&aacute;c c&agrave;nh rễ bằng c&aacute;ch cắt theo h&igrave;nh tr&ograve;n xung quanh gốc c&acirc;y, nhẹ nh&agrave;ng tạo ra một cụm rễ.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Sử dụng k&eacute;o cắt sắc b&eacute;n để cắt tỉa bất kỳ rễ qu&aacute; d&agrave;i n&agrave;o dưới cụm rễ, đảm bảo giữ lại rễ phụ để hấp thụ dinh dưỡng. Nhẹ nh&agrave;ng lắc bỏ đất dư thừa từ cụm rễ cũ để tạo kh&ocirc;ng gian cho rễ gi&acirc;m c&agrave;nh mới ph&aacute;t triển.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Ngo&agrave;i ra, chuẩn bị c&aacute;c chậu v&agrave; đất mới để chuyển ch&acirc;n c&acirc;y để cung cấp đất mới cho c&acirc;y. C&aacute;c chậu mới n&ecirc;n lớn hơn c&aacute;c chậu cũ, v&agrave; c&aacute;c chậu c&oacute; lỗ tho&aacute;t nước tốt l&agrave; lựa chọn tốt.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Mai trồng ngo&agrave;i trời tại c&aacute;c điểm b&aacute;n mai v&agrave;ng[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Tạo d&aacute;ng c&agrave;nh phụ[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Sau Tết, đặt c&acirc;y ngo&agrave;i trời ở một khu vực c&oacute; b&oacute;ng m&aacute;t để tr&aacute;nh l&aacute; bị ch&aacute;y từ &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp. Cắt tỉa c&aacute;c c&agrave;nh d&agrave;i v&agrave; loại bỏ nụ hoa v&agrave; b&ocirc;ng hoa. C&aacute;c c&agrave;nh cần được cắt tỉa trước ng&agrave;y 15 v&agrave; kh&ocirc;ng muộn hơn ng&agrave;y 20 của th&aacute;ng &acirc;m lịch. Th&ocirc;ng thường, một phần ba c&aacute;c c&agrave;nh mai được cắt tỉa.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Trộn khoảng 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; ph&acirc;n ure với 10 l&iacute;t nước để phun l&ecirc;n c&acirc;y v&agrave; tưới nước ở gốc. Nếu c&acirc;y đ&atilde; cho thấy dấu hiệu của sự phục hồi v&agrave; mọc nụ hoa, bạn kh&ocirc;ng cần phun k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển nữa. Nếu kh&ocirc;ng, h&atilde;y tu&acirc;n thủ hướng dẫn sử dụng tr&ecirc;n bao b&igrave;.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Nếu bạn nhận thấy sự ph&aacute;t triển chậm của c&aacute;c c&agrave;nh mai, h&atilde;y sử dụng 1g hormone GA3 pha lo&atilde;ng trong 30-40 l&iacute;t nước để phun l&ecirc;n c&acirc;y v&agrave; tưới nước ở gốc.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Sau khi c&acirc;y đ&atilde; phục hồi, dần dần tiếp x&uacute;c ch&uacute;ng với &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời để l&agrave;m quen. Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y sẽ th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển l&aacute; v&agrave; chồi nhanh ch&oacute;ng.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Vệ sinh c&acirc;y[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Sau khi cắt tỉa c&aacute;c c&agrave;nh mai, bước tiếp theo l&agrave; vệ sinh c&acirc;y.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Một phương ph&aacute;p đơn giản l&agrave; sử dụng một luồng nước mạnh từ ống dẫn để rửa bỏ r&ecirc;u, nấm mốc v&agrave; mốc từ c&acirc;y, hoặc sử dụng ph&acirc;n ure tập trung để phun l&ecirc;n c&acirc;y, đặc biệt l&agrave; ở những v&ugrave;ng c&oacute; nhiều mốc.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px] [/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Ch&uacute; &yacute;: Kh&ocirc;ng bao giờ để ph&acirc;n ure chảy xuống gốc c&acirc;y (bạn c&oacute; thể sử dụng một t&uacute;i nhựa để che chắn gốc). Sau khi phun khoảng 10 ph&uacute;t, sử dụng một b&agrave;n chải để ch&agrave; mạnh mẽ c&acirc;y để loại bỏ mốc.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px][/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]C&aacute;c bạn c&oacute; thể t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về mai tại: mua c&acirc;y mai v&agrave;ng[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Chăm s&oacute;c h&agrave;ng th&aacute;ng cho hoa mai[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Từ 1 đến 2 th&aacute;ng[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Sau Tết, đặt c&aacute;c chậu mai ở một khu vực b&oacute;ng m&aacute;t v&agrave; th&ocirc;ng tho&aacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i, tr&aacute;nh &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời trực tiếp v&igrave; n&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m ch&aacute;y l&aacute;. Sau đ&oacute;, loại bỏ tất cả c&aacute;c b&ocirc;ng hoa khỏi c&acirc;y, chỉ để lại l&aacute; non cho c&acirc;y thở. Đến trăng rằm của th&aacute;ng gi&ecirc;ng, c&acirc;y sẽ trở n&ecirc;n mạnh mẽ, v&agrave; bạn c&oacute; thể tiếp tục cắt tỉa bằng c&aacute;ch cắt lại những phần h&eacute;o &uacute;a.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Sau đ&oacute;, thay thế đất để cắt tỉa rễ cũ v&agrave; cho ph&eacute;p c&acirc;y hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Ngo&agrave;i ra, việc b&oacute;n ph&acirc;n l&agrave; một bước quan trọng. Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y gi&uacute;p c&acirc;y mai phục hồi v&agrave; ph&aacute;t triển mạnh mẽ hơn. Bạn c&oacute; thể sử dụng ph&acirc;n NPK 30-10-10 v&agrave; một lượng nhỏ ph&acirc;n l&acirc;n để b&oacute;n cho c&acirc;y mai.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Từ th&aacute;ng Ba đến th&aacute;ng Tư[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Đ&acirc;y l&agrave; đầu m&ugrave;a mưa, v&agrave; c&acirc;y mai bắt đầu ph&aacute;t triển mạnh mẽ. Do đ&oacute;, nếu bạn muốn c&acirc;y mai của bạn ph&aacute;t triển tốt hơn, bạn n&ecirc;n b&oacute;n ph&acirc;n hữu cơ như ph&acirc;n compost ph&acirc;n hủy, ph&acirc;n b&oacute;n sinh học, vv, v&agrave; đồng thời bạn cũng c&oacute; thể sử dụng ph&acirc;n h&oacute;a học c&oacute; h&agrave;m lượng nitơ cao. Tuy nhi&ecirc;n, nếu bạn muốn sử dụng ph&acirc;n kh&ocirc;ng hữu cơ, bạn c&oacute; thể b&oacute;n ph&acirc;n sau ng&agrave;y 20 th&aacute;ng 3.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Khi m&ugrave;a mưa bắt đầu, c&acirc;y mai sẽ ph&aacute;t triển mạnh mẽ, v&agrave; sẽ c&oacute; nhiều nụ mới. Do đ&oacute;, c&acirc;y cần nhiều chất dinh dưỡng hơn để nu&ocirc;i dưỡng c&agrave;nh c&acirc;y. Bạn c&oacute; thể sử dụng ph&acirc;n l&aacute; để gi&uacute;p c&agrave;nh non ph&aacute;t triển mạnh mẽ hơn.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Tuy nhi&ecirc;n, v&agrave;o cuối th&aacute;ng Ba v&agrave; đầu th&aacute;ng Tư, c&acirc;y sẽ dễ bị nấm phấn trắng, v&igrave; vậy bạn cần chăm s&oacute;c v&agrave; cắt tỉa bỏ bất kỳ c&agrave;nh n&agrave;o bị bệnh để cung cấp th&ocirc;ng kh&iacute; tốt cho c&acirc;y.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Từ th&aacute;ng Năm đến th&aacute;ng S&aacute;u[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Đ&acirc;y l&agrave; giai đoạn khi c&acirc;y ph&aacute;t triển ổn định v&agrave; c&oacute; thể được tạo d&aacute;ng v&agrave; uốn cong theo &yacute; th&iacute;ch của bạn. Đặc biệt l&agrave; trong giai đoạn n&agrave;y, bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để c&aacute;c c&agrave;nh ph&aacute;t triển qu&aacute; d&agrave;i trước khi cắt tỉa. Hơn nữa, bất kỳ c&agrave;nh n&agrave;o kh&ocirc;ng cho thấy dấu hiệu của sự ph&aacute;t triển khỏe mạnh cũng n&ecirc;n được cắt tỉa ngay lập tức để tr&aacute;nh l&atilde;ng ph&iacute; chất dinh dưỡng.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Trong th&aacute;ng Năm v&agrave; th&aacute;ng S&aacute;u, sẽ c&oacute; nhiều mưa, v&igrave; vậy bạn cần chăm s&oacute;c tốt c&aacute;c c&acirc;y mai, ch&uacute; &yacute; đến c&aacute;c bệnh nấm tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y v&agrave; phun thuốc diệt nấm để loại bỏ c&aacute;c mầm bệnh. Điều n&agrave;y l&agrave; c&aacute;ch hiệu quả để chăm s&oacute;c c&acirc;y mai sau Tết.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Từ th&aacute;ng Bảy đến th&aacute;ng T&aacute;m[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Trong thời gian n&agrave;y, c&aacute;c c&acirc;y mai bắt đầu nở hoa. Tuy nhi&ecirc;n, từ th&aacute;ng Bảy đến th&aacute;ng T&aacute;m l&agrave; m&ugrave;a mưa, v&igrave; vậy bạn cần kiểm tra xem th&acirc;n c&acirc;y c&oacute; bị ảnh hưởng bởi nấm kh&ocirc;ng v&agrave; t&igrave;nh trạng của đất trong chậu để xem liệu rễ c&oacute; bị hư hại do ngập nước kh&ocirc;ng. Hạn chế cắt tỉa c&agrave;nh v&agrave; l&aacute; để cho ph&eacute;p c&acirc;y quang hợp đ&uacute;ng c&aacute;ch v&agrave; nụ hoa ph&aacute;t triển khỏe mạnh.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Từ th&aacute;ng Ch&iacute;n đến th&aacute;ng Mười[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Đến th&aacute;ng Ch&iacute;n v&agrave; Mười, c&acirc;y mai sẽ ngừng ph&aacute;t triển, v&agrave; l&aacute; mai m&agrave;u v&agrave;ng sẽ bắt đầu gi&agrave; đi. Nhiệm vụ của bạn l&agrave; giữ cho l&aacute; mai xanh tươi đến trăng rằm th&aacute;ng Chạp. Một mẹo để đạt được điều n&agrave;y l&agrave; b&oacute;n ph&acirc;n NPK động học ở tỷ lệ một phần tư lượng ban đầu v&agrave;o năm v&agrave; một lần mỗi hai tuần. Hoặc nếu bạn kh&ocirc;ng quen thuộc, bạn c&oacute; thể chỉ sử dụng ph&acirc;n động học m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; NPK.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px] [/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Đặc biệt trong giai đoạn từ th&aacute;ng Ch&iacute;n đến th&aacute;ng Mười, khi lượng mưa giảm v&agrave; nụ hoa c&oacute; điều kiện để nở, việc giữ cho l&aacute; xanh tươi l&agrave; một th&aacute;ch thức đối với nhiều người. Trong thực tế, vẻ đẹp của c&acirc;y mai phụ thuộc v&agrave;o kinh nghiệm v&agrave; kỹ năng của mỗi người trong giai đoạn n&agrave;y. Số lượng l&aacute; &iacute;t hơn sẽ dẫn đến việc nở hoa nhanh hơn, trong khi số lượng l&aacute; nhiều hơn c&oacute; thể ngăn cản sự ph&aacute;t triển hoa đ&uacute;ng c&aacute;ch.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Do đ&oacute;, một mẹo nhỏ để gi&uacute;p bạn trong thời gian n&agrave;y l&agrave; tr&aacute;nh sử dụng ph&acirc;n c&oacute; h&agrave;m lượng nitơ cao.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Từ th&aacute;ng Mười Một đến th&aacute;ng Mười Hai[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Bạn n&ecirc;n b&oacute;n ph&acirc;n cho c&acirc;y v&agrave;o cuối th&aacute;ng Mười hoặc, nếu trễ, v&agrave;o đầu th&aacute;ng Mười Một. Loại ph&acirc;n tốt nhất để sử dụng v&agrave;o thời điểm n&agrave;y l&agrave; ph&acirc;n h&oacute;a học. Nếu bạn muốn cải thiện chất lượng của những b&ocirc;ng hoa, bạn c&oacute; thể sử dụng ph&acirc;n kali kết hợp với ph&acirc;n l&acirc;n được pha lo&atilde;ng trong nước để tưới ở gốc c&acirc;y mai.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]V&agrave;o đầu th&aacute;ng Mười Hai, để đảm bảo rằng c&acirc;y mai kh&ocirc;ng suy nhược sau khi nở hoa, bạn c&oacute; thể th&ecirc;m một &iacute;t ph&acirc;n &Uacute;c. Điều n&agrave;y cũng gi&uacute;p giảm thiểu mất hoa.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px]Chơi với c&acirc;y mai dễ d&agrave;ng, nhưng chăm s&oacute;c ch&uacute;ng kh&ocirc;ng phải l&agrave; một nhiệm vụ đơn giản.[/size]</span>

<p dir="ltr"><span style="font-family: arial, sans-serif;">[size= 14.6667px] [/size]</span>

171.225.185.21

Mẹo Chăm sóc Đúng cách Hoa Mai của các Chuyên gia để Đảm bảo Hoa Đẹp mắt Năm Sau

Mẹo Chăm sóc Đúng cách Hoa Mai của các Chuyên gia để Đảm bảo Hoa Đẹp mắt Năm Sau

ผู้เยี่ยมชม

trankhoa856325@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้