toan81790

toan81790

ผู้เยี่ยมชม

toan81790@gmail.com

  Kỹ Thuật Chăm Sóc và Trồng Mai Hiệu Quả (59 อ่าน)

13 ม.ค. 2567 11:02

<div dir="ltr"> </div>
<div> </div>
<div dir="ltr">C&acirc;y mai, với vẻ đẹp truyền thống v&agrave; &yacute; nghĩa t&acirc;m linh l&acirc;u đời, l&agrave; một trong những loại c&acirc;y được ưa chuộng trong nghệ thuật trang tr&iacute; v&agrave; l&agrave;m đẹp s&acirc;n vườn. Để c&oacute; được c&acirc;y mai ph&aacute;t triển mạnh mẽ v&agrave; nở hoa đều đặn, h&atilde;y thực hiện c&aacute;c bước kỹ thuật sau:</div>
<div dir="ltr">Trả lời chi tiết thắc mắc phoi mai vang song duoc bao lau cho người mới mua ph&ocirc;i mai v&agrave;ng.</div>
<div dir="ltr"> </div>
<div dir="ltr">Chuẩn Bị Đất</div>
<div dir="ltr">Đất đ&uacute;ng loại đối với mai rất quan trọng. L&ecirc;n l&iacute;p rộng khoảng 1 &ndash; 1,2m v&agrave; tạo r&atilde;nh tho&aacute;t nước để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng &uacute;ng ngập. Đất cần được xới tơi xốp, loại bỏ cỏ dại v&agrave; gạch đ&aacute;.</div>
<div dir="ltr">B&oacute;n L&oacute;t</div>
<div dir="ltr">Sử dụng đất dinh dưỡng pha chế từ Better 3 &ndash; 5kg kết hợp với ph&acirc;n hữu cơ sinh học Better HG01 (0,3- 0,5 kg cho mỗi hố trồng). Nếu trồng trong chậu, h&atilde;y trộn đất với ph&acirc;n theo tỷ lệ 3 &ndash; 4 phần đất v&agrave; 1 phần ph&acirc;n hữu cơ.</div>
<div dir="ltr">Tưới Nước</div>
<div dir="ltr">Tưới nước h&agrave;ng ng&agrave;y trong m&ugrave;a kh&ocirc;, đảm bảo tho&aacute;t nước tốt khi trời mưa. Tr&aacute;nh tưới v&agrave;o chiều tối để ngăn chặn sự ph&aacute;t triển của s&acirc;u bệnh.</div>
<div dir="ltr">B&oacute;n Ph&acirc;n Th&uacute;c</div>
<div dir="ltr">Sau 15 &ndash; 20 ng&agrave;y trồng, tưới ph&acirc;n th&uacute;c bằng ph&acirc;n Better NPK 16-12-8-11+TE/10 l&iacute;t nước để k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển của rễ. B&oacute;n th&uacute;c sau đ&oacute; với ph&acirc;n Better NPK 16-12-8-11+TE hoặc NPK 12-12-17-9+TE quanh gốc. H&atilde;y kết hợp xới đất để đảm bảo ph&acirc;n được hấp thụ hiệu quả.</div>
<div dir="ltr">Phun Ph&acirc;n B&oacute;n L&aacute;</div>
<div dir="ltr">Phun ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; Better KNO3 định kỳ mỗi 7-10 ng&agrave;y/lần để k&iacute;ch th&iacute;ch mai ph&acirc;n h&oacute;a mầm hoa. Sử dụng 50-100g/b&igrave;nh pha trong 16 l&iacute;t nước.</div>
<div dir="ltr">Chăm S&oacute;c Theo M&ugrave;a</div>
<div dir="ltr">Cuối th&aacute;ng 10 &acirc;m lịch, giảm lượng ph&acirc;n v&agrave; nước tưới để chuẩn bị cho giai đoạn ph&acirc;n h&oacute;a mầm hoa. Điều n&agrave;y gi&uacute;p hạn chế tăng trưởng th&acirc;n l&aacute; v&agrave; tập trung năng lượng cho qu&aacute; tr&igrave;nh ra hoa.</div>
<div dir="ltr">Lựa Chọn Giống Mai</div>
<div dir="ltr">Nhờ kỹ thuật lai tạo giống, nhiều giống mai đa dạng về c&aacute;nh v&agrave; m&agrave;u sắc đ&atilde; được ph&aacute;t triển. Lựa chọn giống ph&ugrave; hợp với sở th&iacute;ch v&agrave; &yacute; muốn của bạn.</div>
<div dir="ltr">Với những bước chăm s&oacute;c đơn giản nhưng chi tiết, bạn c&oacute; thể đạt được c&acirc;y mai với sức sống v&agrave; vẻ đẹp đặc trưng, l&agrave;m tươi mới kh&ocirc;ng gian sống của bạn.</div>
<div><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span></div>
<div> </div>
<div dir="ltr">Biện ph&aacute;p tối ưu để mai v&agrave;ng ra hoa đ&uacute;ng dịp Tết:</div>
<div dir="ltr">Để đảm bảo c&acirc;y mai nở hoa đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết, ch&uacute;ng ta cần thực hiện một chuỗi biện ph&aacute;p hợp l&yacute; v&agrave; đồng bộ. Bước đầu, từ đầu th&aacute;ng 10 &acirc;m lịch, hạn chế sử dụng ph&acirc;n đạm cao (N) v&agrave; tập trung v&agrave;o việc b&oacute;n ph&acirc;n, xiết nước, v&agrave; tuốt l&aacute;. Trong giai đoạn từ giữa đến cuối th&aacute;ng 11 &acirc;m lịch, ngưng b&oacute;n ph&acirc;n tại gốc v&agrave; giảm tưới nước để chuẩn bị cho qu&aacute; tr&igrave;nh tuốt l&aacute;.</div>
<div dir="ltr">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; h&atilde;y xem hướng dẫn cach trong mai vu nu chan dai - một giống mai mới đang được nhiều người quan t&acirc;m.</div>
<div dir="ltr">Nếu c&acirc;y mai đ&atilde; c&oacute; nụ lớn từ 7-10 th&aacute;ng Chạp v&agrave; dự b&aacute;o thời tiết nắng ấm, h&atilde;y tuốt l&aacute; khoảng 18-20 th&aacute;ng Chạp. Ngược lại, nếu c&acirc;y yếu đuối v&agrave; c&oacute; nụ nhỏ, dự b&aacute;o thời tiết r&eacute;t k&eacute;o d&agrave;i, th&igrave; h&atilde;y tuốt l&aacute; khoảng ng&agrave;y 13-16 th&aacute;ng Chạp. Đối với mai 5 c&aacute;nh, tuốt l&aacute; n&ecirc;n thực hiện từ 4-6 ng&agrave;y trước tết.</div>
<div dir="ltr">Trước khi tuốt l&aacute;, tạm ngưng tưới nước trong 2-3 ng&agrave;y để l&aacute; trở n&ecirc;n đanh v&agrave; g&acirc;n l&aacute; nổi l&ecirc;n. Sau khi tuốt l&aacute;, tưới nước đầy đủ v&agrave; phun ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; Better KNO3. Đến "tết &ocirc;ng T&aacute;o", nếu hoa c&aacute;i đ&atilde; bung vỏ lụa, chắc chắn hoa sẽ nở đ&uacute;ng dịp Tết. Nếu chưa, th&igrave; cần xiết nước (ngưng tưới), phơi ngo&agrave;i nắng, sau đ&oacute; tưới nước ấm v&agrave; phun ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; Better KNO3 để k&iacute;ch th&iacute;ch mai nở sớm.</div>
<div dir="ltr">Chăm s&oacute;c c&acirc;y mai trong những ng&agrave;y Tết:</div>
<div dir="ltr">Trong những ng&agrave;y Tết, ch&uacute;ng ta cần ch&uacute; &yacute; đến việc chưng mai sao cho c&acirc;y ph&aacute;t triển khỏe mạnh. Chậu mai cần được đặt ở nơi tho&aacute;ng m&aacute;t, đủ &aacute;nh s&aacute;ng, tr&aacute;nh gi&oacute; l&ugrave;a v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng mạnh từ đ&egrave;n. Đối với c&agrave;nh mai cắm trong b&igrave;nh, cần thui gốc ngay sau khi cắt để giữ nhựa v&agrave; ngăn chặn vi khuẩn g&acirc;y thối c&agrave;nh.</div>
<div dir="ltr">Khi chưng mai trong những ng&agrave;y Tết, cần thường xuy&ecirc;n thay nước sạch v&agrave; c&oacute; thể th&ecirc;m một vi&ecirc;n Aspirin cho mỗi l&iacute;t nước để ngăn chặn vi khuẩn g&acirc;y thối c&agrave;nh v&agrave; t&agrave;n hoa.</div>
<div dir="ltr">Chăm s&oacute;c c&acirc;y mai sau Tết:</div>
<div dir="ltr">Sau Tết, c&acirc;y mai thường mất sức, do đ&oacute; cần chuyển c&acirc;y từ chậu ra trồng trong đất. Nếu vẫn trồng trong chậu, cần thay đất mới bằng c&aacute;ch loại bỏ 1/3 đất cũ v&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; đất trồng mai Better. H&ograve;a ph&acirc;n Better NPK 16-12-8-11+TE v&agrave;o nước v&agrave; tưới đều v&agrave;o gốc c&acirc;y. Tiếp tục b&oacute;n ph&acirc;n v&agrave; tưới nước, phun ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; Better KNO3 theo chu kỳ đ&atilde; n&ecirc;u ở tr&ecirc;n.</div>
<div dir="ltr">Kinh nghiệm quan trọng cần lưu &yacute;:</div>
<div dir="ltr">Đầu m&ugrave;a cần thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc như dọn cỏ, b&oacute;n ph&acirc;n, thay đất, tỉa c&agrave;nh v&agrave; tạo d&aacute;ng c&acirc;y để đảm bảo sự ph&aacute;t triển của c&acirc;y mai.</div>
<div dir="ltr">Cuối m&ugrave;a, việc lặt l&aacute; mai đ&uacute;ng l&uacute;c l&agrave; quan trọng, phụ thuộc v&agrave;o nhiều yếu tố như t&igrave;nh trạng sinh trưởng, đất trồng, nước tưới, độ tuổi của c&acirc;y, v&agrave; điều kiện thời tiết.</div>
<div dir="ltr">Nếu c&oacute; thay đổi về thời tiết, cần điều chỉnh lịch tr&igrave;nh lặt l&aacute; mai, tưới nước, v&agrave; b&oacute;n ph&acirc;n để đảm bảo c&acirc;y nở hoa đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết.</div>
<div dir="ltr"> </div>
<div dir="ltr">Những kinh nghiệm tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; cơ sở để &aacute;p dụng v&agrave; tự điều chỉnh theo điều kiện cụ thể, gi&uacute;p c&acirc;y mai nở hoa đẹp v&agrave;o dịp Tết. Ngo&agrave;i ra bạn cũng c&oacute; thể xem h&igrave;nh ảnh cay mai vang khung nhat viet nam để tạo tỉa c&agrave;nh cho đẹp nh&eacute;.</div>
<div> </div>

171.225.185.111

toan81790

toan81790

ผู้เยี่ยมชม

toan81790@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้